Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, metody ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego na stronie www.nowaszkola.com, należącego do firmy Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.2. Niniejsza  Polityka  Prywatności  jest  integralną  częścią  i  załącznikiem  do Regulaminu Sklepu internetowego.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Sklepu internetowego na stronie www.nowaszkola.com jest: Nowa Szkoła Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. POW 25 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod nr KRS 0000109353, REGON 471014170, NIP 7250013378, BDO 000050986. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 1192500,00 PLN w całości wniesiony.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych. W szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 4 Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach:

a) Realizacja umowy lub zamówienia. Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO.

b) newsletter. Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

c) kontakty biznesowe. Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

d) organizacja i promocja szkoleń i konferencji. Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

e) odpowiedź na pytanie. Dane przetwarzane są na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

f) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji. Dane przetwarzane są na podstawie - art.6 ust.1 pkt c) RODO.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może być:

a) Pani/Pana zgoda: w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) Realizacja i rozliczenie związane z umową lub zamówieniem z Panią/Panem: Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy czy zamówienia. Nadal jednak przysługuje prawo dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia opisane w dalszej części niniejszej informacji.

c) Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w niektórych sytuacjach Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do gromadzenia niektórych danych osobowych, w szczególności w celu realizacji obowiązków związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową. W takich sytuacjach nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ani też prawo żądania ich usunięcia. Nadal jednak posiada Pani/Pan prawo do dostępu do takich danych i ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których jest mowa w dalszej części tej informacji.

d) Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, o ile nie przeważają nad nimi przysługujące Pani/Panu prawa i wolności. W szczególności Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji oraz przekazywania Pani/Panu informacji, ale także w celu ochrony słusznych interesów Administratora oraz innych osób.

2. Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi przewozu rzeczy i przetwarzającym niezbędne dane osobowe w tym zakresie na zlecenie administratora.

3. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane nie będą podlegać profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu, cofnięcia zgody. Realizacja praw wynikających z powyższych zapisów jest ściśle związana z warunkami realizacji tych praw opisanymi w RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Definicje

1. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2. Cookies   Administratora   -   oznacza Cookies  zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie nowaszkola.com

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 7 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 8 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu:

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

§ 9 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą mieć wpływ na dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Serwisu, np. poprzez ich ograniczenie.

§ 10 Jak wyłączyć przechowywanie i obsługę „cookies” w przeglądarce?

1. Za obsługę i przechowywanie „cookies” (ciasteczek) odpowiedzialna jest bezpośrednio przeglądarka internetowa z jakiej Pani/Pan korzysta. Standardowo przeglądarki mają włączoną funkcję obsługi i przechowywania „cookies” (ciasteczek).

2. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie cookies, możesz wyłączyć tą funkcję w opcjach przeglądarki internetowej, zmieniając ustawienia dotyczące przechowywania przez nią ciasteczek.

3. W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach: każdy model telefonu, tabletu czy innego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji urządzenia na stronie internetowej producenta.